s.

junction;
ի կցանի հարկանել to join, to unite, to tie.

s.

կցել. կցումն. Ուստի Ի ԿՑԱՆԻ ՀԱՐԿԱՆԵԼ է Կցել, յարել.

միջին իմն երեսս իբրեւ զառակ ի կցանի հարեալ՝ յառաջ մատուցանէ, եւ բազում բանս յեռու. (Սեբեր. ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կցկցանք, նաց

Voir tout