adj.

equal, even, alike, similar.

adj.

Զոյգ եւ հաւասար. եւ անբաժան. միասնական.

Փարք հօրն էականի, պատիւ որդւոյն իւր էակցի, ընդ հոգւոյն համազուգի. (Շար.։)

Համազոյգ ժամանակաւ. (Աթ. առ եպիկտ.։)

Համազոյգ լինել տիրականիս. (Պիտ.։)

ՀԱՄԱԶՈՅԳ. իբր Երկոքեան միաբան. զոյգ մի. միօրինակ, կամ միաձայն.

Համազո՛յգք սոքա գարուն եւ ամառն ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ։ Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս (ձի բաղդատեալ ընդ արջառոյ)։ Զերկուս տարերս համազոյգս՝ զծով եւ զցամաք. (Պիտ.։)

Այլ անսովոր է ասելն.

Բանական կամօք համազոյգ էր կամացն աստուծոյ. (Մխ. ապար.։)

ՀԱՄԱԶՈՅԳ. Զուգակից. լծակից. ամուսին.

Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյին համազուգաւ. (Պիտ.։)