cf. ՀԱՄԱԶՆ.

Իշխանն սիւնեաց համազուն եղբարքն իւրով. (Յհ. կթ.։)

Չճանաչիցեն զհամազունսն, զսիրելիսն եւ զեղբարսն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 34։)

Կոչէր առ ինքն զհամազունս իւր՝ զազատախումբ բանակին. (Ղեւոնդ.։)