adj.

still living with another.

adj.

νῦν ζῶν nunc vivens, praesens. Որ այժմ կենդանին է, եւ կեայ ընդ մեզ.

Ո՛չ հաւատան (հին սրբոց), այլ զհամակեացսն խնդրեն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 25։)