s.

asterism;
cf. Աստեղատուն.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif համաստեղութիւն համաստեղութիւնք
accusatif համաստեղութիւն համաստեղութիւնս
génitif համաստեղութեան համաստեղութեանց
locatif համաստեղութեան համաստեղութիւնս
datif համաստեղութեան համաստեղութեանց
ablatif համաստեղութենէ համաստեղութեանց
instrumental համաստեղութեամբ համաստեղութեամբք