s.

sobs crying, mockery.

s.

Հեկեկալն, հեծեծանք. -կական.

Ասէր հեկեկանօք եւ դառն արտասուելով. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Եւ Հենգնութիւն մեծաձայն իբր լալեօք.

Ասէ ծերն հեկեկանօք. եկա՛յք տեսէ՛ք զեսայի, զի ուտէ ի սկիտէ սպասս. (Վրք. հց. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեկեկանք
accusatif հեկեկանս
génitif հեկեկանաց
locatif հեկեկանս
datif հեկեկանաց
ablatif հեկեկանաց
instrumental հեկեկանաւք