s.

torrent, flood, inundation, overflow;
— ջուրց, deluge;
— հրոյ, torrent of flame;
— մարդկան, throng of people, crowd, immense concourse;
—ս արտասուց իջուցանել, to shed a flood of tears;
հոսէին արսուք իբրեւ զ—, tears ran down in torrents.

s.

κατακλυσμός diluvium, inundatio πλημμύρα maris aestuantis accessus χειμάρρους torrens. (իբր Հեղհեղումն. ողողումնն) Զեղումն, մանաւանդ ջուրց. յորդորութիւն անչափ. ուղխ. տես եւ ՋՐՀԵՂԵՂ. ջուր կոխելը.

Վասն ջուրցն հեղեղի։ Ի ջուրցն հեղեղաց բազմաց։ Ջնջեսցին հեղեղաւ։ Եթէ լինիցի հեղեղ, ոչ զգասցէ։ Իբրեւ զհեղեղ անհուն.եւ այլն։

Հեղեղ անձրեւաց. (Եզեկ. ՟Լ՟Ը. 22։)

Յետ երկնասահանացն հեղեղաց. (Յհ. կթ.։)

Գերազանցէ քան զհեղեղին ջրակուտակ. (Նար. ՟Ժ՟Ե։)

Հեղեղօք ողողէ. (Արիստ. աշխ.։)

Ծովալիճն ի հեղեղ դարձեալ՝ ողողանէր զտունն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Իբրեւ կոհակք հեղեղոյ բերելով զցաւս. (Պղատ. օրին. ՟Ե։)

Հեղեղաւ հրոյ ի գեհենն անկանին. (Խոսր.։)

Փրկել յութերորդումն ի հրոյ հեղեղէն. (Տօնակ.։)

Եթէ ամենայն հեղեղքն (կամ հեղհեղքն) որ ի ծովու անդ իցեն, որսասցին. (Եփր. ել.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զրահեղեղ

Հեղեղաբար

Հեղեղամած

Հեղեղասաստ

Հեղեղավայր

Հեղեղատ, ից, աց

Հեղեղատեմ, եցի

Հեղեղեմ, եցի

Հեղեղումն, ման

Յորդահեղեղ

Նախջրհեղեղեան

Voir tout