adj.

very envious, dying of envy.

adj. adv.

Հեղձեալ ի նախանձուէ. հեղձմամբ ի մախանաց. նախանձէն ինքը զինքը ուտելով.

Երգիծումն եւ պայթումն հեղձանախանձ. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)