s.

discord, strife, wrangling;
hate, spite, ill-will, rancour;

adj.

spiteful, rancorous, quarrelsome;
stubborn.

s.

ἕρις lis, contentio, rixa. (լծ. յն. է՛ռիս. ի մեզ է արմատ փառիս Գրգիռ. ուստի ռմկ. խըռխըռ. եւ հըռս) Հակառակութիւն. կագ. կռիւ. մախանք. ոխակալութիւն. Տե՛ս (Հռ. ՟Ա. 29։ ՟Ա. Կոր. ՟Գ. 3։ ՟Ա. Տիմ. ՟Զ. 4։ Տիտ. ՟Գ. 9։ ՟Ա. Մակ. ՟Ը. 16։)

Ո՛չ է պարտ ըստ հակառակութեան կամ հեռի առ ոք՝ առնել ինչ. (Բրս. կանոն.։)

Ի ձգել զնետս հեռոյ եւ հակառակութեան. (Յհ. կթ.։)

Զի՞նչ է հեռ, եւ զի՞նչ է գրգռութիւն. Հեռ է, յորժամ ոք վասն ոչ նուազ երեւելոյ քան զոքն՝ փութայ առնել ինչ. Գրգռութիւն՝ յորժամ առնէ ոք ի ցոյցս, եւ փառասիրութեամբ յառաջ կոչել եւ գրգռել զայլսն նմանապէս. (Բրս. հց.։)

adj.

ՀԵՌ. որպէս Խեռ, կամ հեռոտ. ա.

Հեռն եւ սնափառն պառակտի եւ բաժանի յեղբարց։ Մի՛ հեռ, մի՛ նախանձոտ, մի՛ չարայուշ։ Անմիտք էաք, որպէս եւ նոքայն, եւ հեռք էաք ըստ նոցա նմանութեան. (Ոսկ. փիլիպ.։ Եփր. պհ. եւ Եփր. տիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դժոխահեռ

Երկրահեռիութիւն, ութեան

Զուգահեռագիծ, գծի

Զուգահեռական

Զուգահեռականութիւն, ութեան

Զուգահեռոտն

Հեռաբնակ

Հեռագիր, գրաց

Հեռագնաց

Հեռագոյն

Հեռագրական

Հեռագրատուն, տան

Հեռագրեմ, եցի

Հեռագրութիւն, ութեան

Հեռադէտ, դիտաց

Հեռադիտակ

Հեռադիտական

Հեռակայ

Հեռակայութիւն, ութեան

Հեռակէտ, կետի

Voir tout