ՀԻՔԱՑԵԱԼ կամ ՀԻԳԱՑԵԱԼ. որ եւ ՀԷՔ կամ ՀԷԳ. Թշուառացեալ. չուառացեալ. տառապեալ. աւաղելի. եղկելի.

Վրիպեցի յոյժ հիքացեալս։ Հիքացելոց մատոյց խրատ։ Բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց։ Առ հիքացեալ վախճանեցելոյն ի գերեզմանսն վնասել. (Պիտ.։)

Լայի զհիգացելոցն կորուստ. (Փարպ.։)

Մեծ է հիգացելումն դեղ. (Ածաբ. աղք.։)

Ո՞վ ողորմեսցի հիքացելոցս. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Հայցեա՛ ընդ հիքացեալ թշուառականացս. (Ճ. ՟Ը.։)