adv.

why ? for what reason ?.

adv.

ՀԻ՞Մ. (ի ձայնէս՝ իմն, ի՞նչ, ի՞մ իմիք) διὰ τί; quare? Առ ի մէ՞. զմէ. առ ի՞նչ. է՞ր. էրո՞ւմ. է՞ր վասն. ընդէ՞ր. ինչո՞ւ, ինչէ՞ն.

Հի՞մ ոչ գտի շնորհս առաջիջ քո. (Թուոց. ՟Ժ՟Ա. 11։)

Չէ՛ ասել, թէ զի՞ այս, կամ հի՞մ այս. (Սիր. ՟Լ՟Թ. 21։)

Եթէ գայլ էր, զգառնն զորմըզդ հի՞մ ծնանէր. (Եզնիկ.։)

Հի՞մ ջանաս փոփոխել. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Հի՞մ դրժօղ երկեղին. (Ածաբ. մկրտ.։)

Հի՞մ տրտմիս. (Նար. ՟Խ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհիմն

Աւազահիմն

Դժպհիմ, եցայ

Զրահիմ, եցայ

Ժպրհիմ, հեցայ

Իբրահիմ, մայ

Խոնարհիմ, հեցայ

Խորհիմ, հեցայ

Հաստահիմն

Հիմէն, նայ

Հիմէն, մենի, նաւ, նեաւ

Հիմն, մանց

Հիմնադիր, դրաց

Հիմնադրեմ, եցի

Հիմնադրութիւն, ութեան

Հիմնական

Հիմնաձայն

Հիմնայատակ առնեմ

Հիմնանամ, ացայ

Հիմնապէս

Voir tout