va.

cf. Հիմնեմ.

ն.

ՀԻՄՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ θεμελιόω fundo. որ եւ ՀԻՄՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Տալ հիմնանալ. հիմնաւորել. հիմնել. հիմնարկել. հաստել. հաստատել, ամրացուցանել.

Ի սկզբանէ զերկիր հիմնացուցեր։ Յորժամ հիմնացուցանէր զերկիր. (Կիւրղ. գանձ.։ Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)

Զսեղանս եւ զաւազանս անշարժաբար հիմնացուցանել. (Յհ. իմ. ատ.։)

Յայսմ ի սուրբ լերանս վերայ տէր մեր հաստատեալ հիմնացոյց զեկեղեցի իւր. (Եպիփ. սղ.։)

Անյողդողդելի հաւատով զնորայն հիմնացուցին զեկեղեցի. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Հիմնացուցեր զեկեղեցի. (Ժմ. ձ։ Գանձ.։)

Հիմնացուցեալ եւ հաստատեալ եղեւ եկեղեցի քրիստոսի իվերայ վիմին հաւատոյ. (Խոսրովիկ.։)

Հիմնացուցեալ կանգնեցին ի տեղւոջն վանս. (Փարպ.։)

Հաստատէ, եւ որպէս հիմնացուցանէ յաստուած. (Մաքս. ի դիոն.։)

Հիմնացո՛, եւ բեւեռեա՛ յերկիւղ քո եւ ի սէր. (Բրս. ճշ. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հիմնացուցանեմ
դու հիմնացուցանես
նա հիմնացուցանէ
մեք հիմնացուցանեմք
դուք հիմնացուցանէք
նոքա հիմնացուցանեն
Imparfait
ես հիմնացուցանեի
դու հիմնացուցանեիր
նա հիմնացուցանէր
մեք հիմնացուցանեաք
դուք հիմնացուցանեիք
նոքա հիմնացուցանեին
Aoriste
ես հիմնացուցի
դու հիմնացուցեր
նա հիմնացոյց
մեք հիմնացուցաք
դուք հիմնացուցէք
նոքա հիմնացուցին
Subjonctif
Présent
ես հիմնացուցանիցեմ
դու հիմնացուցանիցես
նա հիմնացուցանիցէ
մեք հիմնացուցանիցեմք
դուք հիմնացուցանիցէք
նոքա հիմնացուցանիցեն
Aoriste
ես հիմնացուցից
դու հիմնացուսցես
նա հիմնացուսցէ
մեք հիմնացուսցուք
դուք հիմնացուսցջիք
նոքա հիմնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հիմնացուցաներ
դուք մի՛ հիմնացուցանէք
Impératif
դու հիմնացո՛
դուք հիմնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հիմնացուցանիջիր
դուք հիմնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հիմնացուսջի՛ր
դուք հիմնացուսջի՛ք