adj.

perishable, of limited duration, subject to the effects of age.

adj.

Ընդ հնութեամբ անկեալ. որպէս վիճակ լուսնի եւ ամենայն իրաց ի հնանալն.

Գուշակէ մաշականն զյաւիտենականէդ, անցականն զանանցէդ, հնականն զնորոգչէդ. (Ագաթ.։)

ՀՆԱԿԱՆ cf. ՀԻՆ.

ոչ ըստ հնական օրինացն, որ ի ձեռն շնչաւոր պատարագացն. (Եպիփ. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ժահնական

Voir tout