vn.

to become spiritual;
to brighten up, to become animated, inspirited, to revive, to take heart.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հոգիանամ
դու հոգիանաս
նա հոգիանայ
մեք հոգիանամք
դուք հոգիանայք
նոքա հոգիանան
Imparfait
ես հոգիանայի
դու հոգիանայիր
նա հոգիանայր
մեք հոգիանայաք
դուք հոգիանայիք
նոքա հոգիանային
Aoriste
ես հոգիացայ
դու հոգիացար
նա հոգիացաւ
մեք հոգիացաք
դուք հոգիացայք
նոքա հոգիացան
Subjonctif
Présent
ես հոգիանայցեմ
դու հոգիանայցես
նա հոգիանայցէ
մեք հոգիանայցեմք
դուք հոգիանայցէք
նոքա հոգիանայցեն
Aoriste
ես հոգիացայց
դու հոգիասցիս
նա հոգիասցի
մեք հոգիասցուք
դուք հոգիասջիք
նոքա հոգիասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հոգիանար
դուք մի՛ հոգիանայք
Impératif
դու հոգիացի՛ր
դուք հոգիացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հոգիասջի՛ր
դուք հոգիասջի՛ք