s.

cf. ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ.

Զեկեղեցեացն աճեցոյց իրս հոգտարութեամբ։ Զարեւելից կողմանցն հոգտարութիւն. (Սոկր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգտարութիւն հոգտարութիւնք
accusatif հոգտարութիւն հոգտարութիւնս
génitif հոգտարութեան հոգտարութեանց
locatif հոգտարութեան հոգտարութիւնս
datif հոգտարութեան հոգտարութեանց
ablatif հոգտարութենէ հոգտարութեանց
instrumental հոգտարութեամբ հոգտարութեամբք