vn.

to sink, to give way, to fall in.

չ.

κοιλαίνομαι cavor κοῖλος γίνομαι cavus fio. Զգենուլ զձեւ հովտի. գոգանալ. խորունկնալ, իջնալ.

Հովտանայ հարկաւորապէս ձեղունն՝ տեղի տալով ծանրութեան ջրոցն։ Զի մի՛ երբէք կակղացեալք հովտանայցեմք. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հովտանամ
դու հովտանաս
նա հովտանայ
մեք հովտանամք
դուք հովտանայք
նոքա հովտանան
Imparfait
ես հովտանայի
դու հովտանայիր
նա հովտանայր
մեք հովտանայաք
դուք հովտանայիք
նոքա հովտանային
Aoriste
ես հովտացայ
դու հովտացար
նա հովտացաւ
մեք հովտացաք
դուք հովտացայք
նոքա հովտացան
Subjonctif
Présent
ես հովտանայցեմ
դու հովտանայցես
նա հովտանայցէ
մեք հովտանայցեմք
դուք հովտանայցէք
նոքա հովտանայցեն
Aoriste
ես հովտացայց
դու հովտասցիս
նա հովտասցի
մեք հովտասցուք
դուք հովտասջիք
նոքա հովտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հովտանար
դուք մի՛ հովտանայք
Impératif
դու հովտացի՛ր
դուք հովտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հովտասջի՛ր
դուք հովտասջի՛ք