s.

highway-robbery.

s.

Աւազակութիւն. յելուզակութիւն.

Առանց դրժանաց հուղկահարութեան. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հուղկահարութիւն հուղկահարութիւնք
accusatif հուղկահարութիւն հուղկահարութիւնս
génitif հուղկահարութեան հուղկահարութեանց
locatif հուղկահարութեան հուղկահարութիւնս
datif հուղկահարութեան հուղկահարութեանց
ablatif հուղկահարութենէ հուղկահարութեանց
instrumental հուղկահարութեամբ հուղկահարութեամբք