fig. s.

fire, heat, ardour.

s.

Իբր Հրայրեացք. եւ Վառումն սրտի յանչափս. ցանկութիւն մեծութեան եւ այլն.

Յորժամ տեսանիցեն (զոք,) թէ չկայցէ ի հրայրս, չցանկանայցէ իշխանութեան, յայնժամ սմա իսկ տայցեն զիշխանութիւնն. (Ոսկ. եփես.։)