cf. Ճանգ.

s.

ՃԱՆԿ կամ ՃԱՆԳ. ὅγκινον, ἅγκυστρον, ὅνυξ uncus, harpago, ungues. Նոյն եւ ռմկ. չէնգ, գանճա, չէնկեալէ. Կեռ. սո՛ւր կամ ժանեւոր գործի. եւ Մագիլք եւ ճիրանք թռչնոց եւ գազանաց. եւոր ինչ նման է սոցին.

Քերել երկաթի ճանկօք. (որ եւ ՔԵՐՈՑ, եւ ԹԱԹ ասի. ՃՃ.։)

Ապտակեցին զծնօտսն պղնձի թաթովք, եւ ճանգօք արուծոյ պատառեցին զորովայնն. (Հ=Յ. յնվր. ՟Ժ՟Գ.։)

Հանին զնոսա երկաթի ճանկօք ի հրոյն. (օգոստ. ՟Ժ՟Ա։)

Ձգեալ զճանկ երկաթի՝ կալան զնա. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ։)

Միեղջերու, որ է մեծ գազան, եւ ի վերայ ողին ճանգ. (Խոր. աշխարհ.։)

Ճանկերն որպէս գայլոյ. (Վանակ. հց.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճանկխոտ

Ճանկճանկոտ

Voir tout