adv.

imperiously, with authority;
opulently, richly, magnificently;
amply, diffusely.

adj. adv.

Առաւել կամ կարի ճոխ (ըստ ամենայն առման).

Ճոխագոյն քաղաքացիք. (Պիտ.։)

Իշխանքն մեր ստացան ճոխագոյն խոյակապ անուն. (Արծր. ՟Գ. 17։)

Այրն ճոխագոյն էր քան զկինն, եւ բռնութեամբ վարէր. (Երզն. մտթ.։)

Ոչ ասէ, հրամայեցի, որ ճոխագոյն է, այլ պատուիրեցի, որ խրատու էր. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Փառաւորեաց զմակաբէ, եւ ճոխագոյն եւս կացոյց զնա ի վերայ նոցա. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 24. (յն. լոկ, զմակաբէ ընկալաւ)։)

Ճոխագոյնս իբրեւ մեծաւ իշխանութեամբ խօսի. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)