va.

to enrich, to make wealthy, to endow, to gift, to adorn;
— զոք պարգեւօք, to load with kindness, to heap up benefits, presents, honours upon one, to overwhelm with gifts.

ն.

Մեծացուցանել. մեծարել. զարդարել.

Աղքատութեամբ ճոխացուցանէ զաղքատացեալ բնութիւնս. (Իգն.։)

Աղքատացաւ, զի զմեզ ճոխացուսցէ. (Նանայ.։)

Թագաւորական հրահանգաց հանդիսիւ ճոխացուցանէր. (Յհ. կթ.։)

Մտօք ճոխացուցեր. (Նար. ՟Ե։)

Ճոխացուցանել զպատիւ մեծատան. (Սարգ. յկ. ՟Զ։)

Յորժամ բանն ճոխացուցանել կամիցիմք. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճոխացուցանեմ
դու ճոխացուցանես
նա ճոխացուցանէ
մեք ճոխացուցանեմք
դուք ճոխացուցանէք
նոքա ճոխացուցանեն
Imparfait
ես ճոխացուցանեի
դու ճոխացուցանեիր
նա ճոխացուցանէր
մեք ճոխացուցանեաք
դուք ճոխացուցանեիք
նոքա ճոխացուցանեին
Aoriste
ես ճոխացուցի
դու ճոխացուցեր
նա ճոխացոյց
մեք ճոխացուցաք
դուք ճոխացուցէք
նոքա ճոխացուցին
Subjonctif
Présent
ես ճոխացուցանիցեմ
դու ճոխացուցանիցես
նա ճոխացուցանիցէ
մեք ճոխացուցանիցեմք
դուք ճոխացուցանիցէք
նոքա ճոխացուցանիցեն
Aoriste
ես ճոխացուցից
դու ճոխացուսցես
նա ճոխացուսցէ
մեք ճոխացուսցուք
դուք ճոխացուսցջիք
նոքա ճոխացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճոխացուցաներ
դուք մի՛ ճոխացուցանէք
Impératif
դու ճոխացո՛
դուք ճոխացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճոխացուցանիջիր
դուք ճոխացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճոխացուսջի՛ր
դուք ճոխացուսջի՛ք