s.

love of power, ambition.

ՃՈԽՍԻՐՈՒԹԻՒՆ կամ ըստ տպ. ՃՈԽԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ. Սէր ճոխութեան. յն. սնափառութիւն.

Չա՛ր է ճոխութիւն, ճոխսիրութիւն, սէր պետութեան. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճոխսիրութիւն ճոխսիրութիւնք
accusatif ճոխսիրութիւն ճոխսիրութիւնս
génitif ճոխսիրութեան ճոխսիրութեանց
locatif ճոխսիրութեան ճոխսիրութիւնս
datif ճոխսիրութեան ճոխսիրութեանց
ablatif ճոխսիրութենէ ճոխսիրութեանց
instrumental ճոխսիրութեամբ ճոխսիրութեամբք