s.

deliverance.

s.

Ճողոպրելն, իլն.

ԶԱնձին եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել. (Պիտ.։)

Զանսաղարթական ճողոպրումն, եւ կնտութիւն. (Մագ. ՟Լ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճողոպրումն ճողոպրմունք
accusatif ճողոպրումն ճողոպրմունս
génitif ճողոպրման ճողոպրմանց
locatif ճողոպրման ճողոպրմունս
datif ճողոպրման ճողոպրմանց
ablatif ճողոպրմանէ ճողոպրմանց
instrumental ճողոպրմամբ ճողոպրմամբք