adj.

made or woven of hair, siliceous, hairy;

s.

hair-cloth.

adj.

τρίχινος pileus, cilicinus. Մազեայ. ի մազոյ գործեալ կամ հիւսեալ. խորդեղէն. մազէ.

Վերնափեղկս մազեղէնս՝ նուարտան խորանին։ Զգեցցին փեղկս մազեղէնս, փոխանակ զի ստեցին. (Ել. ՟Ի՟Զ. 7։ Զաք. ՟Ժ՟Գ. 4։)

Տապանակ կտակարանացն տեառն բնակեալ է ի մազեղէն վրանի. (Եփր. ՟ա. մնաց.։)

Առցէ զձեւ կրօնից սոցա զմազեղէն պարեգօտն։ Այս մազեղէն քրձովս թաղեա՛ զիս. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Մազեղէն քրձիւ շփել. (Ճ. ՟Գ.։)

s.

ՄԱԶԵՂԷՆ. գ. σάκκος saccus, cilicium. Հանդերձ եւ կապերտ մազեայ. քուրձ. խարազն. խորգ.

Զգեացաւ մազեղէն՝ մերկ ընդ անձին, եւ ի վերայ պարեգօտ։ Ոչ ունէր ինչ, բայց միայն երկու մազեղէն։ Խաբեցի զանմիտ միայնակեաց մի, եւ առի զմազեղէնս։ Էր ի վերայ թիկանց իւրոց մազեղինոյ մասն ինչ։ Հանեալ զսուսերն՝ որ էր թաքուցեալ ի ներքոյ մազեղինին (որ է ապա, քէպէ ). (Վրք. հց. ՟Ը. ՟Ժ՟Դ. ՟Ժ՟Զ. ՟Ի՟Զ։)

Զգեցուցանեն նմա մազեղէնս. (Վրք. հց. ձ։)

Քո ձեռամբդ՝ մազեղինաւս պատեա՛ զիս. (Տէր Իսրայէլ. մարտ. ՟Ը.։)

Հրամայեաց մազեղինաւ շփել զվէրս նորա. (Ճ. ՟Ա.։)

Մազեղինօք շփէին զվէրսն. (Հ. կիլիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մազեղէն մազեղէնք
accusatif մազեղէն մազեղէնս
génitif մազեղինի մազեղինաց
locatif մազեղինի մազեղէնս
datif մազեղինի մազեղինաց
ablatif մազեղինէ մազեղինաց
instrumental մազեղինաւ մազեղինաւք