vn.

to die, to expire;
to faint;
to mortify one's body.

չ.

θανατόομαι morte adficior. Կրել զմահ. մեռանիլ. անշնչանալ.

Կենդանւոյն մահացան. (Շար.։)

Մահացաւ ի տրտմութենէ անտի։ Յայնժամ մահասցի. (Նոննոս.։)

Զգալիքս եթէ դոյզն ինչ ժամ զօդոյս տուրեւառութիւն ոչ ճաշակեն, մահանան. (Խոսր.։)

Եւ ես մահացայ կենացն, եւ կենդանացայ կորստեանն. (Նար. ՟Ծ՟Ե։)

Ոչ միայն մարմնով, այլեւ հոգւով իսկ մահացան, զի յաստուած մեղան. (Գէ. ես.։)

Թէպէտեւ զդատաստանս զայս կրեն մահանալովն, այլ ոչ զօրէն անասնոց յոդէութիւն դառնան. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մահանամ
դու մահանաս
նա մահանայ
մեք մահանամք
դուք մահանայք
նոքա մահանան
Imparfait
ես մահանայի
դու մահանայիր
նա մահանայր
մեք մահանայաք
դուք մահանայիք
նոքա մահանային
Aoriste
ես մահացայ
դու մահացար
նա մահացաւ
մեք մահացաք
դուք մահացայք
նոքա մահացան
Subjonctif
Présent
ես մահանայցեմ
դու մահանայցես
նա մահանայցէ
մեք մահանայցեմք
դուք մահանայցէք
նոքա մահանայցեն
Aoriste
ես մահացայց
դու մահասցիս
նա մահասցի
մեք մահասցուք
դուք մահասջիք
նոքա մահասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մահանար
դուք մի՛ մահանայք
Impératif
դու մահացի՛ր
դուք մահացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մահասջի՛ր
դուք մահասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անմահանամ, ացայ

Տմահանամ

Voir tout