s.

Պանծալն մեծապէս. մեծամտութիւն.

Մեծապանծութեամբ եւ արհամարհանօք՝ խրոխտալով յանձն. (Լմբ. ատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեծապանծութիւն մեծապանծութիւնք
accusatif մեծապանծութիւն մեծապանծութիւնս
génitif մեծապանծութեան մեծապանծութեանց
locatif մեծապանծութեան մեծապանծութիւնս
datif մեծապանծութեան մեծապանծութեանց
ablatif մեծապանծութենէ մեծապանծութեանց
instrumental մեծապանծութեամբ մեծապանծութեամբք