cf. ՄԵԾԱՎԱՅԵԼՉԱԲԱՐ.

Մեծավայելչապէս պատիւ արարեալ սրբոյ վկային՝ եդին ի նմին տեղւոջ։ Զզանազան սքանչելիս իւր արժանաւորացն մեծավայելչապէս երեւեցուցանէր. (Ճ. ՟Բ. Գ։)