s.

Մերձ կալն.

Մերձ կային հրեշտակքն՝ սփոփելով. այս են հրեշտակացն մերձակայութեան պատճառք. (Ոսկ. համբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մերձակայութիւն մերձակայութիւնք
accusatif մերձակայութիւն մերձակայութիւնս
génitif մերձակայութեան մերձակայութեանց
locatif մերձակայութեան մերձակայութիւնս
datif մերձակայութեան մերձակայութեանց
ablatif մերձակայութենէ մերձակայութեանց
instrumental մերձակայութեամբ մերձակայութեամբք