ՄՐՄՌԵԼ ՄՐՄՌԻԼ. cf. ՄՌՄՌԱԼ. ՄՌՄՌԵԼ.

Բարկութեամբ լցեալ մրմռէր թագաւորն. (Կաղանկտ.։)

Մրմռէին հրէայքն ի վերայ նիկոդիմէի, եւ կրճտէին զատամունս իւրեանց. (Ճ. ՟Ժ.։)

Դիմեալ մրմռեալ յարուցեալ գայր։ Զայրագնութեամբ մրմռեալ ընդ դէմ սմբատայ. (Յհ. կթ.։)

Գազանեղէն զայրացմամբ մրմռեալ յոգի իւր ի վերայ կորստեան սուրբ հաւատոյ. (Արծր. ՟Բ. 1։)

Յորժամ ծով մրմռիցի, եւ արշաւանք ալեացն կուտակելոց սպառնայցեն զամենայն ցամաք առհասարակ ծածկել. (Ոսկ. ես.։)

Սկսաւ (ծովն) մրմռել՝ ելանել տարածանել, ապականել զդաշտս եւ զլերինս. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)

Յանպիսի ծովու, որ միշտ ալեօքն մրմռեալ սպառնայ։ Մրմռեալ գազանութիւնք ծովուն հնազանդին. (Գէ. ես.։ Երզն. մտթ.։)