adv.

prosperously, happily, commodiously.

adv.

δεξιῶς prospere. Յաջողութեամբ. անխափան. դիւրաւ. ի դէպ.

Յաջողապէս ինքեանք գործելով. (Ածաբ. աղք.։)

Յորժամ զփուշսն ի բաց խլեաց, յայնժամ յարմարութեամբ եւ յաջողապէս արկանէր զսերմն բանին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 29։)