cf. ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ.

Քաջք քաջաց պատահեալք՝ անմեղադրելի կան մնան զյաւակնութեամբքն. (Արծր. ՟Ա. 7։)

Զյօնիցն զաւակնութիւն. (Նար. ՟Խ՟Ե։)

Ընկրկի ստութեան յաւակնութիւն. (Գր. տղ. թղթ.։)

Զգուշացեալք ի բաժանասիրութեան յաւակնութենէ. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յաւակնութիւն յաւակնութիւնք
accusatif յաւակնութիւն յաւակնութիւնս
génitif յաւակնութեան յաւակնութեանց
locatif յաւակնութեան յաւակնութիւնս
datif յաւակնութեան յաւակնութեանց
ablatif յաւակնութենէ յաւակնութեանց
instrumental յաւակնութեամբ յաւակնութեամբք