adj.

supported by, propped against;

fig.

confided in or relied on;
կալ — առ դրանն, to stop at the door;
ընդ միմեանս հարեալ — գթովն խանդազատանաց, united by the bonds of mutual affection.

adj. adv.

Յեցեալ. կից յարեալ. եւ Ապաւինեալ. ապաստան եղեալ. սերտ կապեալ. կռթընած.

Եկաց արքայ յե՛ց առ դրանն. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 4։)

Ընդ միմեանս հարեալ յեց յեց անբաւ գթովն խանդաղատանաց. (Փիլ. լին. ՟Դ. 52։)

Մատնեաց զարքունի տունն, որ յինքն յեց էր. (Բուզ. ՟Գ. 6։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եբրայեցերէն

Եբրայեցի, եցւոց

Ընդհայեցողական

Ընդհայեցողութիւն, ութեան

Ընծայեցուցանեմ, ուցի

Ընծայեցուցիչ

Խնայեցուցանեմ, ուցի

Ծառայեցուցանեմ, ուցի

Ծառայեցուցիչ

Հայեցական

Հայեցի

Հայեցիկ

Հայեցող

Հայեցողական

Հայեցողութիւն, ութեան

Հայեցուած, ոց

Հայեցութիւն, ութեան

Հայեցումն, ման

Հայեցուցանեմ, ուցի

Հռովմայեցի, ցւոյ

Voir tout