s.

daughter-in-law;
sister-in-law, brother's wife.

s.

(լծ. յն. լտ. նիյօս, նուռուս ). νύος, ἑννύος nurus νύμφη sponsa, filii uxor. Հարսն տան. կին որդւոյ տանուտեառն. զի հարսն նու կոչի ծնողաց հարազատաց փեսային.

Եւ առ թարտ զաբրամ զորդի իւր, եւ զսարա զնու իւր իւր զկին աբրամու որդւոյ իւրոյ։ Զառականս նուոյ քո մի յայտնեսցես, զի կին որդւոյ քո է։ Ել տուբիթ ընդառաջ նըւոյ իւրոյ խնդութեամբ։ Նոոմին, եւ երկոքին նուանք նորա ... եւ ասէ նոոմին ցերկոսին նուանս իւր (որ կոչին ներք իրերաց)։ Դուստր յարիցէ ի վերա մօր իւրոյ, նու ի վերայ սկեսրի իւրոյ.եւ այլն։

Յորժամ դուստր զմայր իւր անարգիցէ, եւ նու զկեսուր իւր. (Եզնիկ.։)

Մտին ի տապանն որդիք հանդերձ հարբն, եւ նուք հանդերձ սկեսրաւ. (Փիլ. լին.։)

Բաժանեսցի սկեսուր ի նուոյ, եւ նու ի սկեսրէ. (Սեբեր. ՟Գ։)

Տիկնաւն Մամիկոնէից՝ նորին (Սահակայ) նուաւ, որում անուն էր Դստրիկ՝ կին Վարդանայ. (Խոր. ՟Գ. 67։)

Զտիկինն հանդերձ նուովն իւրով։ Տիկնաւն եւ նուաւն արքայի. (Յհ. կթ.։)

Առինչունակ է հարսն՝ սկեսուր, տալ՝ նու. (Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատականութիւն, ութեան

Ազգաբանութիւն, ութեան

Ազգախառնութիւն, ութեան

Ազգականութիւն, ութեան

Ազգականուհի

Ազգանուէր

Ազնուաբար

Ազնուաբարոյ, ից

Ազնուագին

Ազնուագութ

Ազնուազարմ

Ազնուազգի

Ազնուազգութիւն, ութեան

Ազնուախոհ

Ազնուական

Ազնուականութիւն, ութեան

Ազնուամիտ, մտի, մտաց

Ազնուամտութիւն, ութեան

Ազնուանամ, ացայ

Ազնուապաշտօն

Voir tout