s.

cf. Ոխ;
revenge;
wrath, anger, indignation.

s.

μῆνις, μηνίαμα ira, indignatio, odium. Ոխակալութիւն, եւ Ոխ.

Անիծեալ ոխութիւն նոցա. զի խիստ էր. (Ծն. ՟Խ՟Թ. 7։)

Պատճառս եդեալ զոխութիւն՝ որ ունէին ընդ ամենայն հեթանոսս։ Զոխութիւն խորհրդոցն գաղտնեաց. (՟Գ. Մակ. ՟Է. 3։ ՟Դ. 1։)

Սրտմտութիւն է՝ զի յոխութիւն փոխի. եւ զայս նշան յետ ոխութեան եղեալ գտցէ ոք. (Եւագր. ՟Դ։)

Ոխութեանն (ընդդէմ բերել) զանոխակալութիւն. (Յճխ. ՟Ժ՟Թ։)

Մեծաւ ոխութեամբ։ Զսրտմտութիւն ոխութեան։ Թշնամութեամբ ոխութեանց. (Բուզ. ՟Գ. 4. 7. 13։)

Զատելիսն քո, որ են ոխութիւնք եւ ցասմունք. (Նար. ՟Հ՟Դ։)

Եւ իբր Երեսդարձութիւն, կամ վրէժխնդրութիւն օրինաւոր.

Սկսանէր այնուհետեւ սուրբ կաթողիկոսն հայոց Գիւտ առ ի չժուժալ սրտին՝ յայտնապէս ոխութեամբ գրգռիլ ընդ անօրէն ուրացելոցն. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ոխութիւն ոխութիւնք
accusatif ոխութիւն ոխութիւնս
génitif ոխութեան ոխութեանց
locatif ոխութեան ոխութիւնս
datif ոխութեան ոխութեանց
ablatif ոխութենէ ոխութեանց
instrumental ոխութեամբ ոխութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամբոխութիւն, ութեան

Այլափոխութիւն, ութեան

Անուանափոխութիւն, ութեան

Անփոփոխութիւն, ութեան

Բազմամբոխութիւն, ութեան

Գոյափոխութիւն, ութեան

Գունափոխութիւն, ութեան

Դրամափոխութիւն, ութեան

Թեւակոխութիւն, ութեան

Լումայափոխութիւն, ութեան

Կերպարանափոխութիւն, ութեան

Հաւատափոխութիւն, ութեան

Հոգեփոխութիւն, ութեան

Ճոխութիւն, ութեան

Մարմնափոխութիւն, ութեան

Յեղափոխութիւն, ութեան

Ոսոխութիւն, ութեան

Ոտնափոխութիւն, ութեան

Սահմանափոխութիւն, ութեան

Տարափոխութիւն, ութեան

Voir tout