cf. ՈՐԴԵԾՆՈՒԹԻՒՆ.

Սքանչելի է կուսութեան որդէբերութիւն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif որդեբերութիւն որդեբերութիւնք
accusatif որդեբերութիւն որդեբերութիւնս
génitif որդեբերութեան որդեբերութեանց
locatif որդեբերութեան որդեբերութիւնս
datif որդեբերութեան որդեբերութեանց
ablatif որդեբերութենէ որդեբերութեանց
instrumental որդեբերութեամբ որդեբերութեամբք