va.

to adopt;
to affiliate.

ն.

Որպէս որդի իւր կացուցանել. որդեգրել.

Որ որդիացուցեալ էր իւր փեսայութեամբ զթագաւորն աշոտ. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես որդիացուցանեմ
դու որդիացուցանես
նա որդիացուցանէ
մեք որդիացուցանեմք
դուք որդիացուցանէք
նոքա որդիացուցանեն
Imparfait
ես որդիացուցանեի
դու որդիացուցանեիր
նա որդիացուցանէր
մեք որդիացուցանեաք
դուք որդիացուցանեիք
նոքա որդիացուցանեին
Aoriste
ես որդիացուցի
դու որդիացուցեր
նա որդիացոյց
մեք որդիացուցաք
դուք որդիացուցէք
նոքա որդիացուցին
Subjonctif
Présent
ես որդիացուցանիցեմ
դու որդիացուցանիցես
նա որդիացուցանիցէ
մեք որդիացուցանիցեմք
դուք որդիացուցանիցէք
նոքա որդիացուցանիցեն
Aoriste
ես որդիացուցից
դու որդիացուսցես
նա որդիացուսցէ
մեք որդիացուսցուք
դուք որդիացուսցջիք
նոքա որդիացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ որդիացուցաներ
դուք մի՛ որդիացուցանէք
Impératif
դու որդիացո՛
դուք որդիացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու որդիացուցանիջիր
դուք որդիացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու որդիացուսջի՛ր
դուք որդիացուսջի՛ք