ՈՐՐԱՆ. ՈՐՐՈՑ cf. ՈՐՈՐԱՆ, եւ ՈՐՈՑ.

Զի մի՛ հանապազ ի խանձարուրս եւ յորրանս կացցէ աշխարհս. (Եղիշ. հայր մեր.։)

Եւ այնպէս եւս չքաւորք, զի եւ յորրոցս անգամ ոչ եդաւ, այլ ի մսուրն յանասնական սեղանն. (Ոսկ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդորրանամ, ացայ

Տորրանոց, ի

Voir tout