adj.

blowing straight.

adj.

εὑθύπνοος recte flans. Որ ուղիղ շնչէ. շիտակ փչօղ.

Ի հողմոցն ոմանք ուղղաշունչք են՝ յառաջ շնչելով ուղղակի, եւ ոմանք թիւրաշունչք. (Արիստ. աշխ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուղղաշունչ ուղղաշունչք
accusatif ուղղաշունչ ուղղաշունչս
génitif ուղղաշնչոյ ուղղաշնչոց
locatif ուղղաշունչ ուղղաշունչս
datif ուղղաշնչոյ ուղղաշնչոց
ablatif ուղղաշնչոյ ուղղաշնչոց
instrumental ուղղաշնչով ուղղաշնչովք