adv.

habitually.

adv.

ἑκτικῶς habitualiter. Ի բնէ ունելով. եւ Ունակութեամբ ստանալով.

Յաճումն եւ ի շարժութիւն միայն հաղորդեալ էապէս եւ ունակաբար. (Մաքս. ի դիոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շարունակաբար

Voir tout