s.

ῤίς, μυκτήρ nares, nasus եւ μύσταξ mystax. իտ. mustacchio, baffe, baffette. (արմատ Շունչ բառին) Զգայարան հոտառութեան եւ շնչառութեան. եւ կրկին փողք կամ խողովակք նորա. ռնգունք. հոտոտելիք. քիթ, եւ ստորին կողմն նորին, ուր արանց մազք բուսանին. քիթ, եւ պեխ.

Ունչս ունին, եւ ոչ հոտոտին։ Ոչ ականջք առ ի լսել, եւ ոչ ունչք առ ի ձգելոյ զօդ։ Զունչս եւ զականջս քո կտրեսցեն.եւ այլն։

Ի յերկուց ունչաց ըռնկաց քոց ջուրք ժողովեցան. (Մխ. ապար.։)

Աչօք ոչ պատրին ... ունչօք ոչ մեղկին. (Գանձ.։)

ՈՒՆՉ կամ ՈՒՆՉՍ ԱՌՆԵԼ, ՈՒՆԵԼ, ԸՆԿԵՆՈՒԼ. որ եւ ՅԸՆՉԱՑ ՔԵՐԵԼ, ՅԸՆՉԱՑՔ ԲԱՆԱԼ. χλευάζω irrideo. իտ. beffare. Թիւրել զունչս արհամարհանօք. ծաղր՝ այպն առնել. եպերել. քթին տակէն մասխարա ընել.

Ի բան խօսելն միոյն, եւ միւսոյն ունչ առնելն։ Դու մեծաբանես, ունչ առնես, եւ երախտես։ Բազումք ունչ առնելով բանիցս՝ զայս բարբառին. (Լմբ. առ լեւոն. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Նստի ասէին, եւ ամենեցուն ունչս առնէ. (Փարպ.։)

Ունչս ունէր, այպանէր զնոսա եղիա. (Եփր. թագ.։)

Հեթանոսաբար արհամարհէ՝ ունչս ընկեցեալ՝ զպատուիրանաւն. (Կանոն.։)

Իշխեցին յընչաց (կամ ընչաց) քերել, եւ արհամարհել զընտրեալն աստուծոյ զմովսէս. (Ագաթ.։)

Զորս եւ փիլիսոփայքն ինչ (գուցէ՝ ունչ) յընչաց քերեն. (Եզնիկ.։)

Ոչ ընկալան զբանս խրատու՝ յընչաց քերէին իբրեւ զխրատ նենգութեան. (Ղեւոնդ.։)

Իբրեւ ետես զարտաւազդն, յընչացք (կամ ընչացք) եբաց, զի տեսանէր զնա պատանեակ մի կայտառ անմուրուս. (Բուզ. ՟Ե. 43։)

ԶԸՆՉՈՎՔ ԱՌՆԵԼ. μύστακα ποιέω labrum superius compono. պեխը շինել շտկել.

Ոչ էր փոքրեալ զմօրուս իւր, եւ ոչ էր արարեալ զընչօք իւրովք. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 24։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ունչ ունչք
accusatif ունչ ունչս
génitif նչի նչաց
locatif նչի ունչս
datif նչի նչաց
ablatif նչէ նչաց
instrumental նչաւ նչաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամնռունչ, մռնչի

Անշունչ, շնչից, ոց

Անտերունչ

Անտէրունչ

Աստուածաշունչ

Բազմահունչ

Բարեշունչ

Բոցաշունչ

Բռնաշունչ

Գաղտնաշշունչ

Գունչ

Գրմունչ

Դառնաշունչ

Դժուարաշունչ

Դիւաշունչ

Դունչ

Ընդունչսարկու

Խստաշունչ

Ծանրաշունչ

Ծխաշունչ

Voir tout