ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ որ եւ ՈՒՇ ԴՆԵԼ, ՈՒՇ ՈՒՆԵԼ. Միտ դնել, եւ դէտ ակն ունել.

Ուշադրեալ դիտէի, զի դիմեալ յարձակէին. (Պիտ.։)

Որում արթնամիտ խոհականութեամբ ուշադրեալ այսմ ամենայն մտաւոր եւ քաջ այրն վահան։ Ուշադրեալք ուրախալից վաստակով հասանել վարձուցն հատուցման։ Ուշադրեալք ի հրաւիրումն երկնաւոր կոչմանն։ Ճանապարհին ուշադրէին։ Ուշադրելով զամենայն օր, եւ ակնունելով մասին նշխարաց սրբոց ի կատարումն նոցա լինել արժանի. (Փարպ.։)

Պա՛րտ է ուշադրել եւ եսայեայ, ահա կոյս յղութիւն կալցի, եւ ծնցի որդի. (Ղեւոնդ.։)

կր.

իբր Ուշիմ լինել, ուսանել տիրապէս.

Կենարարին շրթամբք երանեալ, եւ բարերարութեամբ բարձրելոյն հօր ուշադրեալ եւ իմաստնացեալ. (Նար. առաք.։)