adj.

of a different kind or species, not homogeneous;
— գործել, to neutralize.

adj.

Որ ոչն է ի նմին ազգէ, ի սեռէ, եւ ի տեսակէ.

Ամենայն կառք ի համազգեաց երիվարաց լծին. բայց միայն յայսց կառաց (չորից տարերաց)՝ որ ի չհամազգեաց լծեալ են. (Եզնիկ.։)