s.

indocility.

s.

Ոչն գոլ հլու. անհնազանդութիւն. խօսք մտիկ չընելն.

Զդժնդակսն հեղձուցանէ անդրէն ըստ չհլութեանն. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չհլութիւն չհլութիւնք
accusatif չհլութիւն չհլութիւնս
génitif չհլութեան չհլութեանց
locatif չհլութեան չհլութիւնս
datif չհլութեան չհլութեանց
ablatif չհլութենէ չհլութեանց
instrumental չհլութեամբ չհլութեամբք