s.

fairy, elf.

s.

որ եւ ՊԱՅԻԿ. Մարդ հրեշաւոր, մտացածին. որպիսի է եղջերուաքաղն ի կենդանիս. ճին, տէվ, խէյալ.

Իբրեւ զծովացուլն՝ զոր ի կովէ ելեալ ասեն, եւ զպայն իմն ի մարդկանէ։ Ոչ երբէք ի մարդկանէ ելեալ պայն, եթէ առ երես արարած իցէ. (Եզնիկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենապայծառ

Ամպրոպային, այնոյ, ոց

Անոպայ, ից

Անպայման

Առյապայ

Բազմապայծառ

Գեղապայծառ

Գերապայծառ

Գուլպայ, ից

Գուրպայ, ի, ից

Զոպայ, ի, իւ

Լուսապայծառ

Կապայ, ի

Կիկղոպայք, յց

Կուպպայ

Համապայծառ

Հրաշապայծառ

Մարդապայն քաղ

Մարդապայք

Մեծապայծառ

Voir tout