s.

excessive thirst, parching.

s.

Իբր Պապակումն. պասքումն.

Արտաքոյ պապակի մեծատանն լինել, եւ շնորհօք հոգւոյն զեղանիլ. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պապական

Պապականութիւն, ութեան

Պապակիմ, եցայ

Voir tout