vn.

cf. Պասքիմ.

cf. ՊԱՍՔԻՄ.

Ոռոգանել զպասքացեալ միտս մարդկային բնութեանս. (Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պասքանամ
դու պասքանաս
նա պասքանայ
մեք պասքանամք
դուք պասքանայք
նոքա պասքանան
Imparfait
ես պասքանայի
դու պասքանայիր
նա պասքանայր
մեք պասքանայաք
դուք պասքանայիք
նոքա պասքանային
Aoriste
ես պասքացայ
դու պասքացար
նա պասքացաւ
մեք պասքացաք
դուք պասքացայք
նոքա պասքացան
Subjonctif
Présent
ես պասքանայցեմ
դու պասքանայցես
նա պասքանայցէ
մեք պասքանայցեմք
դուք պասքանայցէք
նոքա պասքանայցեն
Aoriste
ես պասքացայց
դու պասքասցիս
նա պասքասցի
մեք պասքասցուք
դուք պասքասջիք
նոքա պասքասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պասքանար
դուք մի՛ պասքանայք
Impératif
դու պասքացի՛ր
դուք պասքացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պասքասջի՛ր
դուք պասքասջի՛ք