s.

patriarchate, patriarch's residence or see.

adj.

ՊԱՏՐԻԱՐԳԱՆՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐԳԱՐԱՆ. πατριαρχεῖον patriarchae domus, aedes vel sedes patriarchalis. Հայրապետանոց. տուն պատրեարգի.

իսկ զանդրոնիկէ տարաւ ընդ ինքն պատրիարգն ի պատրիարգանոցն։ Իսկ երանելին յովհան նստէր ի պատրիարգանոցն հանդերձ քառասուն եպիսկոպոսօք. (Վրք. հց. ՟Ը։ Վրք. ոսկ.։)

Ել ի գիշերի ի պատրիարգարանէ անտի, եւ եմուտ ի նաեւ լռելեայն. (Ճ. ՟Բ.։)

Մեծն հռոմ, ուր աթոռ եւ պատրիարգարանն է լատինացոց, որք են ֆրանկք. (Վրդն. աշխարհ.։)

ՊԱՏՐԻԱՐԳԱՐԱՆ ասի եւ աթոռն կամ քաղաք պատրիարգանիստ. կաթողիկոսարան, եւ այլն.

Բիւզանդիոն, որ յառաջ եպիսկոպոսարան էր, զկնի անուանելոյ նոր հռոմ՝ եղեւ պատրիարգարան. (Ճ. ՟Բ.։)

յաւուրս սորա պայծառանայ սուրբ պատրիարգարանն (Ասող. ՟Բ. 6։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատրիարգարան պատրիարգարանք
accusatif պատրիարգարան պատրիարգարանս
génitif պատրիարգարանի պատրիարգարանաց
locatif պատրիարգարանի պատրիարգարանս
datif պատրիարգարանի պատրիարգարանաց
ablatif պատրիարգարանէ պատրիարգարանաց
instrumental պատրիարգարանաւ պատրիարգարանաւք