va.

to occupy, to employ, to give work to;
to exercise, to keep in exercise;
to empty;
to take away, to remove.

ն.

ἁσχολέω, προσασχολέω negotia facesso, occupo, in opero detineo. Տալ պարապել յիրս ինչ. զբաղեցուցանել. կրթել. զբաղեցնել, վարժեցնել.

Ճեպելով յայնժամ ի ձեռն քնոյ առ ի կերակրումն հալական զօրութեանն, եւ զամենայն զբնութիւնն առ ինքն պարապեցուցանելոյ։ Ոչինչ աշխարհական իրաց պարապեցուցանիցեմք զմիտս, որք միանգամ ցանկանայցեմք յաստուած մերձենալ. (Նիւս. կազմ.։)

Զամենայն զքարկոծչացն զհանդերձս առեալ յինքն՝ ամփոփեալ պահէր, զի զամենեցունց զձեռս պարապեցուսցէ ի սպանութիւնս. (Նախ. թղթ. պաւղ.։)

Ընդ տեսիլս եւ ընդ կրթութիւնս բնութեան պարապեցուցեալ զինքն. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Բազում քննութեան եւ հարցփորձի զանձինս պարապեցուցեալ. (Կորիւն.։)

Կամ Վարժել իբրեւ ի դպրոցի.

Զարշակունեացն տոհմ որեարս ի վարժս վարդապետութեան պարապեցուցանէր. (Ագաթ.։ եւ Կորիւն.։)

ՊԱՐԱՊԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. ոպէս Դատարկացուցանել. եւ Անզբաղ կացուցանել. պարպել. եւ պարապ ատեն գտնալ.

Ե՛լ ի տանէ այտի, պարապեցո՛ զտունդ. (Սիր. ՟Ի՟Թ. 34։)

Աղմուկ խռովութեան լեալ ի թագաւորութեանն փիլիպպոսի՝ ոչ կարաց ի հռոմայեցւոց դնդաց պարտպեցուցանել՝ առ ի զօրավիգն լինել խոսրովում. (Խոր. ՟Գ. 69։)

(Ծառայք) պարապեցուցեալ զինքեանս ի սպասաւորութէան թագաւորին՝ առնեն ինքեանց խրախճանութիւն. (Տօնակ.։)

Կամ Հրաժարեցուցանել. հեռացուցանել.

Ի դատարկաբան բանից բազմաց պարապեցո՛ զանձն քո. (Կոչ. ՟Ա։)

Զցանկութիւն սոցանմանութեան ոչ երբէք յանձանց պարապեցուցանել. (Լմբ. սղ.։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պարապեցուցանեմ
դու պարապեցուցանես
նա պարապեցուցանէ
մեք պարապեցուցանեմք
դուք պարապեցուցանէք
նոքա պարապեցուցանեն
Imparfait
ես պարապեցուցանեի
դու պարապեցուցանեիր
նա պարապեցուցանէր
մեք պարապեցուցանեաք
դուք պարապեցուցանեիք
նոքա պարապեցուցանեին
Aoriste
ես պարապեցուցի
դու պարապեցուցեր
նա պարապեցոյց
մեք պարապեցուցաք
դուք պարապեցուցէք
նոքա պարապեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պարապեցուցանիցեմ
դու պարապեցուցանիցես
նա պարապեցուցանիցէ
մեք պարապեցուցանիցեմք
դուք պարապեցուցանիցէք
նոքա պարապեցուցանիցեն
Aoriste
ես պարապեցուցից
դու պարապեցուսցես
նա պարապեցուսցէ
մեք պարապեցուսցուք
դուք պարապեցուսցջիք
նոքա պարապեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պարապեցուցաներ
դուք մի՛ պարապեցուցանէք
Impératif
դու պարապեցո՛
դուք պարապեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պարապեցուցանիջիր
դուք պարապեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պարապեցուսջի՛ր
դուք պարապեցուսջի՛ք