va.

to bind in every part, to pinion, to garrott.

ն.

περιδέω circumligo, obligo ἑνδιασφίγγω constringo. Շուրջանակի պնդել. ամրապնդել. պատել. զսպել. կաշկանդել. կապել. կապկըպել.

Պարապնդեցաւ կարանօք եօթանդիսակ վարս գլխոյ նորա. (Եղիշ. դտ.։)

Բարակ չուանօք պարապնդեցին զմարմինս նոցա։ Արկեալ զոմոփորոնն ի փողսն, եւ տյնու պարապնդեալ զփողսն՝ խեղդամահ արարին զնա. (Տէր Իսրայէլ. դեկտ. ՟Ժ՟Բ.։ Ճ. ՟Բ.։)

Զբոլորն առ միմեանս եւ առ ինքն նախախնամաբար պարապնդէ. (Մաքս. եկեղ.։)

Առաքեալ հրեշտակ, եւ թեւ նամակին պարապնդեալ, եւ կնիք կապարեայ մակ կոփեալ՝ ապողինար առ կռօնոս. (Մագ. ՟Ծ՟Ա։)

Որ լուծիչդ ես կապելո՛ց, եւ այն՝ զորդիս մահապարտաց, եւ կամ կարկամութեամբ պարապնդեալս. (Երզն. մտթ.։)

Զբարձրանալն ի խաչին եւ պարապնդիլ բեւեռօք. (Մաշտ. յորմէ եւ Յհ. գառն.։)

Ննջեր խաւարազդած խորհրդովք պարապնդեալ ի մահճիս. (Անան. ի յովնան.։)

Շախկապ իմն տրամախոհութեան պարապնդեալ սկզբմունս առաջարկութեան. (Մագ. ՟Կ՟Ա։)

Պսակն պարապնդեալ (յայտ առնէ) զզուգական պատիւ երրորդութեան. (Յհ. իմ. եկեղ.։)