adj.

unoccupied, idle, unemployed, lazy, slothful;
vacant, void, empty.

adj.

σχολαστής, σχολάζων vacans, otiosus, otio deditus. Անգործ. դատարկ. պարապ.

Դատարկ էք, պարապորդ էք.

Եկեալ գտանէ պարապորդ. (Մտթ. ՟Ծ՟Բ. 44։)

Սատանայ բերէ քեզ գործ եւ հոգս, զի մի թողցէ զքեզ պարապորդ՝ յագիլ ի քաղցրութէն որ լինին քեզ յողբոց քոց. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Որպէս զի պարապորդք լիցին կալ եւ տեսանել զսքանչելիսն. (Եփր. յես.։)